Dé Specialist in Pictogrammen


 
Veiligheid in de horeca: wat zegt het Bouwbesluit?

Veiligheid in de horeca: wat zegt het Bouwbesluit?

Geplaatst op vrijdag 2 augustus 2019
Het Bouwbesluit 2012 geeft voorschriften over de bouwkundige aspecten zoals vluchtroutes en compartimentering van een horecapand. Maar welke regels voor veiligheid gelden er nog meer? En wie is waar verantwoordelijk voor?

Degene die een pand bouwt is in eerste instantie verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste gebruik en het naleven van de juiste set voorschriften. De voorschriften voor het gebruik van het pand conform de juiste functie zijn opgenomen in dit Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 geeft ook regels voor de situatie wanneer de functie en het gebruik van een gebouw wijzigen en wat dan het rechtens aan te houden niveau is voor de van toepassing zijnde voorschriften.
 

Landelijke wetgeving

Op 1 november 2008 is het zogenaamde Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking getreden. Dit besluit is later opgegaan in het Bouwbesluit 2012. Hierin zijn landelijk uniforme regels vastgelegd over het brandveilig gebruik van bouwwerken en gebouwen. Gemeenten mogen niet langer in hun bouwverordening zelf brandveiligheidregelgeving opstellen, maar moeten zich conformeren aan deze landelijke wetgeving.
 

Meeste horeca heeft geen gebruiksvergunning nodig

Tevens is met de inwerkingtreding van het Gebruiksbesluit, dat is opgegaan in het Bouwbesluit 2012, de figuur van de gebruiksvergunning voor circa 80% van de gevallen komen te vervallen.

Op dit moment is alleen nog een gebruiksvergunning nodig voor:
Panden waarin bedrijfsmatig of in het kader van zorg nachtverblijf wordt verschaft aan tien of meer personen. Of aan panden die gebruikt worden voor dagverblijf aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen. Gemeenten mogen deze aantallen wel zelf naar boven of beneden bijstellen.
Met andere woorden: de gebruiksvergunning is met name nog vereist voor hotels, pensions, scholen, kinderopvang en zorginstellingen. Dat betekent dat verreweg de meeste horecagelegenheden geen gebruiksvergunning nodig hebben. Wel zijn deze, indien er meer dan vijftig personen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn, verplicht een zogenaamde gebruiksmelding te doen.

Wat is een gebruiksmelding?
In de gebruiksmelding staat aangegeven:
  • Dat het pand wordt gebruikt
  • Voor hoeveel personen
  • En op welke wijze
De gemeente heeft dan vier weken de tijd om te reageren op de gebruiksmelding.
 

Controle door gemeente

In die tijd kan de gemeente bijvoorbeeld een controle uitoefenen om te bezien in hoeverre aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan. Overigens blijft de gemeente ook na deze vier weken termijn bevoegd om dergelijke controles uit te oefenen. Ook is de gemeente bevoegd de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 rechtstreeks te handhaven en nadere voorwaarden op te leggen aan het gebruik, indien zij meent dat dit uit het oogpunt van de brandveiligheid noodzakelijk is. De gebruiksmelding en gebruiksvergunning zijn dus geregeld in het Bouwbesluit 2012.

Bron: brandveilig.com 


Deel deze pagina
Veiligwinkel, de pictospecialist