Dé Specialist in Pictogrammen


 
Veilig werken met insecten en gewasbeschermingsmiddelen

Veilig werken met insecten en gewasbeschermingsmiddelen

Geplaatst op maandag 29 april 2019
Werknemers kunnen in aanraking komen met gewasbeschermingsmiddelen. Bij gewasinspecties en het oogsten, verpakken, sorteren en bundelen van gewassen. Hoe werken we veilig in behandelde gewassen?

Gewasbeschermingsmiddelen dragen in belangrijke mate bij aan een constante kwaliteit en voldoende productie van groenten, fruit en sierteeltgewassen door boeren en tuinders. Want deze middelen beschermen planten of plantaardige producten tegen insecten, schimmels en andere schadelijke organismen.

Ook kunnen ze de groei beïnvloeden, ongewenste planten of delen daarvan vernietigen en ongewenste groei van planten voorkomen of beperken. Een ander aspect van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is dat het zwaar handwerk, zoals onkruid wieden, overbodig maakt. In de moderne glastuinbouw zet men ook sterk in op het weerbaar maken van de plant tegen ziekten en het gebruik van biologische bestrijding. Dit kan door gebruik te maken van de natuurlijke vijanden van schadelijke insecten.
 

Risico’s gewasbeschermingsmiddelen voor gezondheid

Onzorgvuldig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of het onvoldoende opvolgen van de aanbevelingen op het etiket kan een risico vormen voor de gezondheid van werknemers die na het spuiten weer in de kas gaan werken. Deze risico’s zijn afhankelijk van het type middel dat is gebruikt en van de aard en duur van de werkzaamheden.

Gezondheidseffecten die we bij te hoge dosering in proefdieren vinden zijn bijvoorbeeld effecten op de lever of nieren, tumoren en onvruchtbaarheid, maar ook irritaties en allergieën. Wanneer er risico’s zijn voor de mens kunnen deze effecten niet worden uitgesloten, maar dat wil niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk optreden.
 

Via huid, longen en eten & drinken het lichaam binnen

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen via de huid, de longen en via eten en drinken (geen schone handen) het lichaam binnenkomen. Gevaarsymbolen op de etiketten van de gewasbeschermingsmiddelen vormen een eerste, zij het beperkte, aanduiding van het mogelijke gevaar. De waarschuwingszinnen (H- en P-zinnen) geven gedetailleerde informatie over de bijzondere gevaren van het gebruik van het middel. Deze waarschuwingszinnen kunnen ook aanvullende informatie geven over de mogelijke schadelijke effecten op langere termijn.
 

Toetsing op werkzaamheid en veiligheid mens en milieu

Voordat een gewasbeschermingsmiddel mag worden verkocht en gebruikt, vindt toetsing plaats op werkzaamheid en veiligheid voor mens en milieu. Die toetsing doet het Ctgb (College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden). Het college bekijkt dan ook meteen of een middel niet direct of indirect schadelijk is voor de gezondheid van werknemers die werken in behandelde gewassen. Aanwijzingen voor het veilige gebruik van een middel staan op het etiket of in het veiligheidsinformatieblad
 

Belangrijkste beschermingsmiddel: handschoenen dragen

De belangrijkste manier waarop werknemers die werken met gewasbeschermingsmiddelen zich kunnen beschermen, is door handschoenen te dragen. Voor het werken in behandelde gewassen worden poedervrije vinyl of nitril (hypoallergene) handschoenen aanbevolen die voldoen aan de NEN-EN-ISO-374 en een CE-markering hebben. Of handschoenen nodig zijn om veilig te werken in behandelde gewassen staat vermeld op het etiket van het gebruikte middel. Daar staat echter niet bij hoe lang werken met handschoenen nodig is. Meestal houdt men een algemene periode van twee weken aan.
 

Praktische algemene aanwijzingen voor minder risico’s

Algemene aanwijzingen om de blootstelling zo minimaal mogelijk te houden: houd de huid bedekt; draag waar mogelijk altijd een lange broek, lange mouwen en handschoenen; trek dagelijks schone werkkleding aan en was de handen met water en zeep direct na het werk en voorafgaand aan elke pauze of ieder toiletbezoek.
 

Risico’s gewasbestrijdingsmiddelen moeten in de RI&E

Daarbij is het belangrijk om de instructies over minimale blootstelling van werknemers in het gewas zorgvuldig te communiceren. De Arbeidsomstandighedenwet schrijft voor dat de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstelt. Daartoe onderzoekt hij de gezondheidsrisico’s en stelt geschikte maatregelen vast ter voorkoming van gezondheidsschade. Het uitvoeren van deze maatregelen vraag om organisatie, voorbereiding, opleiding en instructie van werkgevers en medewerkers. Zo is blootstelling bijvoorbeeld te verminderen door spuiten na werktijd of in het weekend. En opleiding en instructie zorgen voor meer bewustwording, zowel van de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen als van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 

Blijvende aandacht veilige gewasbeschermingsmiddelen

In 2004 en 2013 heeft de Nederlandse overheid de ambitie uitgesproken om mens, dier en milieu te beschermen tegen de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen. Zij deed dit in de eerste en tweede nota duurzame gewasbescherming. In deze nota’s concludeert de overheid dat er blijvende aandacht nodig is voor een veilige werkwijze bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit geldt met name voor de betreding van een met gewasbeschermingsmiddel behandeld gewas. En ook voor voorlichting aan werknemers. Want gezond en veilig werken begint met een aanpak bij de bron.

Dit betekent concreet: opslag en gebruik van niet-toegelaten middelen uitbannen en meer gebruikmaken van minder schadelijke middelen of methoden. Ook de ontwikkeling van weerbare teeltsystemen die zorgen voor minder aantasting door ziekten, plagen en onkruiden, draagt bij aan de doelstelling. Want daardoor is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen minder vaak nodig.
 

Tweede nota duurzame gewasbescherming uit 2013

In de nota uit 2013 Gezonde groei, duurzame oogst is geconcludeerd dat het nodig is om de methoden van risico-evaluatie te verbeteren. Onder andere door meer aandacht te vragen voor blootstellingsberekeningen aan gewasbeschermingsmiddelen, risico’s voor jeugdigen en het toepassen van meerdere middelen tegelijkertijd en vlak na elkaar.

Om dit te bereiken moet er meer aandacht uitgaan naar arbeidsveiligheid in de huidige licentiecursussen (inclusief de kennisbijeenkomsten). Dit geldt voornamelijk voor de onderdelen waar het gaat om betreding in behandelde gewassen of ruimten en de risico’s voor jeugdigen. Tot slot is voorlichting nodig aan werkgevers over de correcte uitvoering van een risico-inventarisatie en -evaluatie en bevorderen van juist gebruik in de praktijk. Betere voorlichting over veiligheidsaspecten van gewasbescherming aan werkgevers en werknemers die in het gewas werken, is een goed begin.
 

In het kort

Veilig werken in met gewasbeschermingsmiddelen behandelde gewassen is een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Die begint met een adequate RI&E waarin de risico’s en geschikte maatregelen zijn vastgelegd. Essentieel daarbij: nauwkeurige vastlegging van welke middelen er gebruikt zijn en welke voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn voor veilige betreding. Voor die PBM geldt de aanbeveling om minimaal twee weken poedervrije vinyl of nitril (hypoallergene) handschoenen met CE-markering te gebruiken die voldoen aan de NEN-EN-ISO-374 en.

Arbocatalogi bevatten praktische aanbevelingen om blootstelling te minimaliseren. In de tweede nota duurzame gewasbescherming ‘Gezonde groei, duurzame oogst’ komt als conclusie naar voren dat brancheorganisaties, preventiediensten en de rijksoverheid aan de lat staan om de RI&E te verbeteren, beheersmaatregelen af te spreken en voorlichting te geven over risico’s aan werkgevers en werknemers.
 

Periodieke controle longen en huid groenwerkers met PMO


Het streven is om de arbocatalogi en de daarin geadviseerde werkwijze en aanbevelingen onder de aandacht te brengen van werkgevers en werknemers die gebruikmaken van gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij geldt het advies om medewerkers die worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen periodiek op longfunctie en eventuele long- en huidklachten te controleren tijdens het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). 


Deel deze pagina
Veiligwinkel, de pictospecialist